Terms of service

1. Partijen

Verkoper: One Way Group BV, met zetel te Volkegemberg 30, 9700 Volkegem, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0748.517.425 (e-mailadres: info@gillessimoens.be)
Koper: Elke consument die producten koopt van www.alore.be.

2. Toepassing

2.1. Door het plaatsen van de bestelling, verklaart de Koper kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden en aanvaardt hij deze.
2.2. De rechtsverhouding tussen de Verkoper en de Koper wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn enkel mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verkoper. De Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voorwaarden en de inhoud van de website en/of de webshop aan te passen en/of aan te vullen.

3. Prijs

3.1. De prijzen zijn in EURO, inclusief btw en exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten variëren naargelang de bestemming en het gewicht van de bestelde artikelen. Bestellingen binnen België vanaf 80 euro, worden gratis geleverd.
3.2. De Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4. Bestelling

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper via de webshop een definitieve bestelling plaatst en de betaling voldoet. De Koper ontvangt een bevestiging van zijn bestelling.
4.2. Indien het bestelde artikel niet meer leverbaar is, is de Overeenkomst ontbonden en wordt het reeds betaalde bedrag terugbetaald op de zelfde wijze als de betaling initieel werd uitgevoerd.

5. Betaling

5.1. De betaling gebeurt per overschrijving.
5.2. Alle bestelde artikelen blijven eigendom van de Verkoper tot de betaling is uitgevoerd en ontvangen.
5.3. Zodra de Verkoper de bestelling én betaling ontvangt, wordt de bestelling met alle zorg verwerkt. De Verkoper neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen van en de uitvoering van bestellingen van artikelen.

6. Levering

6.1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventueel genoemde termijnen kan de Koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding.
6.2. De Koper is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van zijn (contact)gegevens.
6.3. De Verkoper verbindt zich ertoe de Producten in goede staat te versturen. De Producten worden vervoerd op risico en op kosten van de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7. Herroepingsrecht

7.1. De Koper heeft het recht om de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te herroepen door middel van het verzenden van het herroepingsformulier (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf). Het betaalde bedrag wordt dan terugbetaald op dezelfde wijze als de initiële betaling. De verzendkosten zijn voor rekening van de Koper.
7.2. Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht dienen de artikelen in originele staat en in de originele verpakking te worden teruggestuurd. De geretourneerde artikelen worden niet teruggenomen, indien ze gedragen, gebruikt en/of beschadigd zijn.
7.3. Artikelen die buiten de retourtijd van 14 dagen worden teruggezonden, worden niet aanvaard.

8. Overmacht

8.1. Ingeval van overmacht is de Verkoper niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. De Verkoper kan desgevallend de verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, dan wel de Overeenkomst definitief ontbinden.
8.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van de Verkoper die de nakoming van diens verbintenissen geheel of gedeeltelijk verhindert. Het gaat onder meer, doch niet uitsluitend om: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het niet beschikbaar zijn van de website, niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De Verkoper verbindt zich ertoe naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade uit het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.
9.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen, wanneer deze in goede staat zijn verzonden en in de mate dat de Koper de goederen bij levering heeft aanvaard (in ontvangst genomen) zonder protest of bezwaar. De artikelen worden vervoerd op risico van de Koper. De Koper verhaalt eventuele vervoerschade of verlies op de vervoerder.
9.3. Alle in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing ingeval van opzet of grove fout van de Verkoper en haar aangestelden of lasthebbers of ingeval dwingende (inter)nationale wet- of (beroeps)regelgeving dergelijke beperkingen niet toestaat.

10. Privacy

De Verkoper verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Koper in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en enkel in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en met het oog op opvolging en klantmanagement. Meer informatie omtrent het Privacybeleid van de Verkoper is terug te vinden op de website. De Koper verklaart uitdrukkelijk het Privacybeleid van de Verkoper te hebben geraadpleegd en doorgenomen voorafgaand aan zijn bestelling. Indien u vragen heeft omtrent het Privacybeleid kunt u de Verkoper contacteren op info@gillessimoens.be.

11. Klachten

Indien u klachten heeft, kan u deze tot 30 dagen na het ontstaan van de klacht overmaken per e-mail of per post. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Koper niet op.

12. Nietigheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid van de gehele Overeenkomst voor gevolg. De overige bepalingen blijven onverkort gelden. Indien een beding is aangetast met nietigheid, wordt dit vervangen door een bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van de Partijen.

13. Toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid en de uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen worden beheerst door het Belgisch recht en worden uitsluitend berecht door de rechtbanken van het arrondissement Gent (afdeling Oudenaarde).